Delen

Delen

Lijfrentepremie verlaagt de te betalen zorgbijdrage!

Door J Franken 30 november 2018

De Hoge Raad ( Hoge Raad • 23-11-2018 • 17/03140 • ECLI:NL:HR:2018:2175 ) volgde onlangs A-G Wattel, die concludeerde (conclusie A-G • 31012018 • 17/03140 • ECLI:NL:PHR:2018:119) dat een aftrekbare lijfrentepremie de grondslag voor de premie Zvw (het bijdrage-inkomen) verlaagt. De Hoge Raad (en de A-G) vindt namelijk dat sprake is van discriminatie. De lijfrentepremie van een ondernemer/resultaatgenieter komt volgens de wettelijke regels immers niet in minder op het bijdrage-inkomen. Terwijl de pensioenpremie van een werknemer daarop wel in mindering komt. Op grond van het EVRM is de Hoge Raad van mening dat deze wetgeving discrimineert tussen degenen die de Zvw-premie zelf betalen en degenen wiens werkgever de Zvw-premie betalen. Omdat de Hoge Raad ook vindt dat daar geen (goede) redenen voor zijn, is de Hoge Raad van mening dat de discriminatie niet geoorloofd is. Dit betekent dat je mogelijk minder premie Zvw hoeft te betalen. Voorwaarde is dat:

 • je ondernemer of resultaatgenieter bent;
 • je aftrekbare lijfrentepremies betaalde (let op! als bij inbreng van de onderneming in een bv een stamrecht is bedongen, is ook sprake van een aftrekbare lijfrentepremie);
 • je (mede) door aftrek van de betaalde lijfrentepremie onder het jaarmaximum komt.

Om alles op de juiste manier te kunnen beoordelen is het van belang om de volgende zaken te onderzoeken:

 • Heb je in de afgelopen jaren een aftrekbare lijfrentepremie betaald of bij de inbreng van de onderneming in een bv een stamrecht bedongen;
 • Zijn de aanslagen over deze jaren nog niet onherroepelijk vastgesteld;
 • is het bijdrage-inkomen (de grondslag) na aftrek van de lijfrentepremie onder het maximum.

Als al deze vragen bevestigend zijn, dan kun je met behoud van rechten bezwaar tegen de aanslag zvw maken. Hiervoor heb je de volgende gegevens nodig:

  - De premiepercentages en maximale grondslagen voor de zvw:

 • 2014: 5.4% over maximaal € 51.414
 • 2015: 4,85% over maximaal € 51.976
 • 2016: 5.5% over maximaal € 52.763
 • 2017: 5.4% over maximaal € 53.701
 • 2018: 5,65% over maximaal € 54.614

 - De grondslag voor de Zorgverzekeringswet bestaat uit:

 • Loon, behalve als daar door de werkgever al premies Zvw over betaald zijn (zie de jaaropgave/laatste salarisslip);
 • Winst uit onderneming, na aftrek van de ondernemersaftrekken;
 • Inkomsten uit overige werkzaamheden (na MKB-aftrek), behalve de inkomsten uit het ter beschikking stellen aan een onderneming of bv;
 • Inkomsten uit periodieke uitkeringen en verstrekkingen.

Volgens de Hoge Raad mogen hier dus de aftrekbare lijfrentepremies nog op in aftrek komen.

Aangifte programma’s
Voorzover bekend zijn aangifte programma’s op dit onderdeel (nog) niet aangepast. Dat betekent dat ook bij het indienen van de aangifte, de aanslag ZVW mogelijk te hoog wordt vast gesteld.

Ambtshalve vermindering
Staat de aanslag al onherroepelijk vast? Omdat sprake is van een onjuistheid als gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad, is het - tenzij anders beslist gaat worden door de Minister van Financiën – niet mogelijk ambtshalve vermindering te krijgen. (zie art 45aa Uitvoeringsregeling Wet IB2001).

Wetswijziging
De kans is aanwezig dat door middel van wetwijziging het arrest van de Hoge Raad in wetgeving wordt vastgelegd. Nu de Hoge Raad heeft vast gesteld dat er sprake is van discriminatie, waarvoor geen zwaarwegende argumenten zijn, is de kans op wetgeving, die deze uitspraak te niet doet, klein.

Inbreng onderneming in bv en stamrecht
De zaak bij de Hoge Raad gaat over iemand die zijn eenmanszaak in een bv heeft ingebracht. Een deel van de stakingswinst is vervolgens aangewend om een stamrecht (recht op periodieke uitkeringen) aan te kopen bij de bv. Wetstechnisch wordt de stakingswinst tot het box 1-inkomen gerekend. De met die stakingswinst aangekochte stamrechtuitkering wordt vervolgens (binnen bepaalde grenzen) aangemerkt als een aftrekbare lijfrentepremie.

Geen discriminatie/vermindering aanslag Zvw: alimentatie
Over ontvangen alimentatie moet ook premie Zvw betaald worden, terwijl de betaalde alimentatie niet in mindering gebracht mag worden op de Zvw-grondslag van de betaler. Een zaak van dubbele heffing die door de wetgever ook is onderkend. Hier is alleen geen discriminatie aan te wijzen, waardoor in deze situatie, in ieder geval geen beroep op de onderhavige procedure gedaan kan worden.

Geen discriminatie/vermindering aanslag Zvw: werknemer die premies lijfrente betaalt
Er zijn ook werkgevers die (bewust) geen pensioenregeling hebben voor hun medewerkers. (Sommige van) die medewerkers zullen dan via lijfrenten voorzien in hun oudedagsvoorziening. Vooralsnog lijken er geen gronden aanwezig om ook in die situatie om een vermindering van de aanslag Zvw te vragen.

Copyright © 2019 Financiële Planning Specialist

Development & CMS: Digicompleet by Segestia